Obalené elektrody a trubičkové dráty pro tvrdonávary

Výrobky pro navařování tvrdé vrstvy firmy Lincoln

Materiál pro vyrovnání na původní rozměr – Build-up materials
Materiály pro styk kov s kovem – Metal – to – metal materials
Materiály silně namáhané na otěr – Severe abrasion materials
Materiály vystavené silným nárazům – Severe impact materials
Materiály vystavené nárazům otěrům – Abrasion + impact materials
Otěr způsobený stykem kovu se zeminou - Metal-to-aerth abrasion
Neželezné materiály vystavené vysokým teplotám - High temperature non ferrous

 

Materiál pro vyrovnání na původní rozměr – Build-up materials

Ruční sváření

Wearshield TM BU
Wearshield BU30

Poloautomatické sváření

Samostíněné elektrody
Lincore 33

Automatické sváření
Elektrody trubičkové/Neutrální tavidla

Lincore 20/801
Lincore 8620/801
Lincore 30-S/801
Lincore 33/801
Lincore 35-M/801
Lincore 4130/801

Popis

Navařené vrstvy jsou částečně feritické a částečně banitické. Tvrdší vrstvy více odolávají opotřebení.

Použití

Pro vyrovnání na původní rozměr opotřebených součástí uhlíkové a nízkolegované oceli před navařením tvrdých vrstev. Někdy se užívá jako konečná vrstva u součástí, které vyžadují následné opracování.

Typické příklady použití

Rolny traktorů, vodící kladky a hnací řetězová kola. Bubny lopatkového rypadla, hřídele, čepy, vačky, důlní vozíky, jeřábová kola.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Síla vrstvy neomezena. Vyjma Lincore 33/801 a Lincore 35-M/801.
 2. Navařené vrstvy se dají opracovávat nástroji s karbidovým plátkem, použije-li se postup pro nízkolegované oceli a pomalé ochlazování. Tvrdší navařené vrstvy se dokončí broušením nebo se mohou vyžíhat, opracovat a tepelně upravit. Navařené vrstvy se dají za horka kovat.
Pro vyrovnání na původní rozměr manganových ocelí
Viz materiály, které jsou za provozu podrobeny silným nárazům

 

Materiály pro styk kov s kovem – Metal – to – metal materials

Ruční sváření

Wearshield MM40
Wearshield MM
Wearshield T a D
Wearshield 420
Wearshield MI

Poloautomatické sváření

Lincore 40-0
Lincore 55
Lincore T a D

Automatické sváření
Elektrody trubičkové/Neutrální tavidla

Lincore 40-3/801
Lincore 55/801
Lincore 102 W/802
Lincore 420/801
Lincore 4130/801
Lincore 96S/801
Lincore 410/801
Lincore 410NiMo/801
Lincore 4231/802
Lincore 423 Cr/802
Lincore 424 A/801
Lincore 32-s/802
Lincore 102 HC/802

Popis

Navařené vrstvy jsou martenzitické. Tvrdší navařené vrstvy mají větší odolnost proti opotřebení. Materiál Wearshield MI je odolný proti nárazům.

Použití

Odolává opotřebení u částí valících se po sobě, nebo klouzajících se po sobě, které jsou málo mazané nebo nejsou mazané vůbec.

Typické příklady použití

Navaření tvrdé vrstvy na: rolny traktorů, vodící kladky, hnací řetězová kola, bubny lopatkového rypadla, hřídele, čepy, vačky, důlní vozíky a jeřábová kola. Brzdící bubny, přítlačné válce, konce kolejnic atd.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. odolává zkřivení konců
 2. Wearshield T a D a Lincore T a D mají navařenou vrstvu podobnou nástrojové oceli H-12. Oba se dají použít k opravě zápustek a řezných hran součástí.
 3. Tloušťka vrsty omezena na 3 vrstvy pro mat. Lincore 55 a H-535/L-60 a 4 vrstvy pro Lincore 40-S/801.
 4. Je-li požadováno, je možné brousit, žíhat, opracovat, tepelně upravit. Kovat za horka.
 5. Materiály Lincore 35-S a Lincore 40-S se dají při kontrolních podmínkách opracovat.
 6. Materiály Lincore 96S, 410, 410NiMo, 420, 423L, 423Cr a 424A se užívají k naváření válců odlévacích strojů.

 

Materiály silně namáhané na otěr – Severe abrasion materials

Ruční svařování

Wearshield 60
Wearshield 70
Wearshield SM80

Automatické sváření
Elektrody s duší/Neutrální tavidla

Lincore 60-O
Lincore 65-O
Lincore 60-S/803
Lincore 60-O/803

Elektrody pro slitiny/Pevné elektrody

H-560/L-60

Popis

Navařené vrstvy se skládají z krystalů karbidu tvrdého chromu. Tvrdší vrstvy jsou více odolné proti otěru.

Použití

Odolávají opotřebení při styku se zrnitým materiálem jako je písek. Namáhání je často doprovázeno silnými tlaky a mírnými nárazy.

Typické příklady použití

Lopatky srovnávače, lopatky mísíče, válečky podavače drátu, čelisti rozmělňovače, šnekové dopravníky, pláště bagrovacího čerpadla, válečky mlýnu na uhlí atd.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Často se nanáší na vrstvy připravené již vyrovnáním na původní rozměr materiálem odolávajícím silným nárazům.
 2. Dobře odolává korozi
 3. Odolává otěru až do 538°C. Mat. Wearshield 70 je možno použít až do 760°C.
 4. Tloušťka návaru je obyčejně omezena na dvě vrstvy. Návar je náchylný ke tvoření trhlin.
 5. Odpor proti tlakům je výborný u mat. H-560/L-60, Lincore 60-O a Lincore 60-S.
 6. Používá se obvykle bez dodatečného opracování. Je možno použít broušení. Nedá se opracovávat ani kovat.

 

Materiály vystavené silným nárazům – Severe impact materials

Ruční svařování

Wearshield Mangjet ®
Wearshield 22Mn5Cr
Wearshield 15CrMn

Poloautomatické svařování
Trubičková elektroda

Lincore M
Lincore 15CrMn
Lincore 22Mn5Cr/801

Automatické sváření
Elektrody trubičkové/Neutrální tavidla

Lincore M/801
Lincore 15CrMn/801
Lincore 22Mn5Cr/801

Popis

Navařené vrstvy jsou austenitické (nemagnetické). Při nárazech za provozu se stávají tvrdšími a jejich odolnost proti opotřebení se zvyšuje. Tvrdost při navaření není tedy měřítkem odolnosti proti opotřebení.

Použití

Odolávají opotřebení způsobenému nárazy, které se snaží součást mačkat, drtit a způsobovat v ní trhliny.

Typické příklady použití

Zuby lžíce rypadla, korečky, články pásového traktoru a ozubená kola traktoru, čepy mlýnů, čepy vlečných lopat rypadla, drtící válce, skříně bagrovacích čerpadel, kladiva atd.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Doporučuje se pro vyrovnání na původní rozměr u součástí z manganové oceli.
 2. Tloušťka vrstvy neomezena.
 3. Mat. Wearshield 15CrMn a Lincore 15CrMn se užívá pro spojení manganové oceli s manganovou ocelí nebo uhlíkovou ocelí. Jejich vrstvy mají vynikající schopnost odolávat vzniku trhlin.
 4. Obyčejně se užívá bez následné úpravy. Ačkoliv se opracování nedoporučuje, může být provedeno nástroji s karbidovým plátkem. Nedá se kovat za tepla.

 

Materiály vystavené nárazům otěrům – Abrasion + impact materials

Ruční svařování

Wearshield ME

Poloautomatické svařování
Trubičková elektroda

Lincore 50
Lincore 40-O

Automatické sváření
Elektrody trubičkové/Neutrální tavidla

Lincore 50/801

Popis

Navařené vrstvy jsou primárně austenitické. Při nárazech během provozu se stávají tvrdšími. Tvrdost při navaření není tedy měřítkem odolnosti proti opotřebení.

Použití

Odolávají opotřebení způsobenému zrnitými materiály s doprovodnými nárazy, při kterých je součást vystavena silné abrasi nebo namáhání způsobujícímu trhliny v povrchu součásti.

Typické příklady použití

Lopaty buldozeru, skříně čerpadel, zuby bagru, korečky dopravníku, pláště drtičů, zuby lžíce rypadla atd.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Často se naváří na vyrovnávací vrstvy materiálů vystavených silným nárazům
 2. Tloušťka vrstvy je omezena na dvě vrstvy materiálu Wearshield ABR a nebo na tři vrstvy Wearshield 44, Lincore 50. Navařené vrstvy jsou náchylné k trhlinám.
 3. Užívá se obvykle bez dalšího opracování. Je možno brousit, žíhat, tepelně upravit, opracovat nástroji s karbidovými plátky. Navařené vrstvy se mohou za tepla kovat (vyjma mat. Lincore 50 a Wearshield ME).

 

Otěr způsobený stykem kovu se zeminou - Metal-to-aerth abrasion

Ruční svařování

Wearshield ME

Poloautomatické svařování

Lincore 50-O

Automatické sváření
Legovaná tavidla/elektrody

H-560/L-60
(Pro vysoce legovaný materiál )

Popis

Navařené vrstvy jsou téměř eutektické směsi austenitů a karbidů.

Použití

Pro součásti vystavené otěru, které jsou ve styku s materiálem podobným zemině a kde dochází při provozu k mírným nárazům.

Typické příklady použití

Lopaty, shrnovače, zvony vysoké pece atd.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Nanáší se často na vyrovnávací vrstvy materiálu vystaveného silným nárazům.
 2. Navařené vrstvy jsou náchylné k trhlinám.
 3. Vrstvy se dají velmi dobře leštit.
 4. Nedají se opracovat, ani kovat.

 

Neželezné materiály vystavené vysokým teplotám - High temperature non ferrous

Ruční svařování

Wearshield C-21
Wearshield C-6
Wearshield C-1
Oxy-Acetylen nebo TIG

Wearshield C-6 Bare
Wearshield C-1 Bare

TIG nebo plasma

Wearshield C-21 Bare

Popis

Navařené vrstvy jsou na bázi kobaltu s měnícím se množstvím uhlíku, C-21 nízkého uhlíku, C-6 středního uhlíku a C-1 vysokého uhlíku. Nízký uhlík je pro styk kov s kovem, vysoký uhlík pro namáhání silným otěrem.

Použití

Vysoká teplota a koroze
Sedla ventilů, oběžná kola čerpadel, šnekové dopravníky, kovací zápustky, parní ventily.

Charakteristika navařené vrstvy

 1. Pro vysokou teplotu.
 2. Dobře odolává korozi.
 3. C-21 je dobrý pro styk kov s kovem, proti otírání.
 4. Zápustky vystavené horku: C-6 má vynikající mechanické a chemické vlastnosti, vynikající také proti odírání.

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz